Forside

Foreningskontakt

Havture m.m

Referat havture

Billeder

ForeningskontaktØnsker du at blive medlem af foreningen, eller ønsker du orientering om foreningen kan
henvendelse ske til:

Har du kommentarer til bestyrelsens arbejde eller evt. indlæg til bladet kan det ske til samme mailadresse.Nyt fra bestyrelsen.Så er der igen ved at være gået et år siden vores sidste generalforsamling med deltagelse af 21 af vore medlemmer.
Bestyrelsen glæder sig til at mødes med jer igen. Derfor har bestyrelsen besluttet af afholde:

Generalforsamling mandag den 25. november 2019 kl. 19.30 i Møldrup Hallens mødelokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til
kontingent 2020. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

5. Valg til bestyrelsen herunder valg af suppleant. På valg er Niels Hou og Orla Jensen.

6. Valg af revisorer.

7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en øl eller vand, lidt godt at spise og kaffe og småkager.
Efter kaffen vil der være lodtrækning blandt de medlemmer som har deltaget i årets fisketure om præmie til fiskegrej eller lignende.
Alle som deltager i generalforsamlingen vil modtage en lille gave i form af forskelligt fiskegrej.
Vi ses den 25. november i Møldrup Hallen.

Foreningens medlemstal mm.


Foreningens medlemstal er dalet voldsomt fra 2018 hvor der var godt 90 medlemmer til nu hvor vi er 68 betalende medlemmer. Hvad der har medført det store fald i medlemstallet ved jeg ikke, men det kan måske være vores generalforsamlingsbeslutning om at ændre betalingsformen fra girokort til overførsel til banke. Det er også første år vi kun sender 2 blade ud i modsætning til tidligere år, hvor vi har sendt hele 4 blade ud om året. Der mangler måske en påmindelse hen over året om, at der er en forening der hedder Ålen, og at de er medlem af den forening. Foreningen har efter hånden også svært ved at få medlemmer til at deltage i bestyrelsesarbejdet. På sidste generalforsamling gik Henning Poulsen ud af bestyrelsen. Det er endnu ikke lykkedes bestyrelsen af finde en afløser for Henning.

Havture 2020.

Planlægningen af fisketurene er allerede langt fremme og næsten på plads. Alle ture er planlagt til at udgå fra Hirtshals som vanligt og de fleste bliver med Tinker. Vi venter med at udsede turlisten til efter generalforsamlingen. Det kunne jo være, at der kom nogle gode forslag, som fik bestyrelsen til at ændre på planlægningen. Det kan allerede nu oplyses, at årets første havtur bliver fra Hirtshals den 13. april 2020. Turleder oplyses senere .

Klubblad.

Næste klubblad udsendes i februar måned. Her vil det blive oplyst hvor meget der skal betales i kontingent og hvornår det skal være betalt. Det kunne jo være, at generalforsamlingen ændrede på det nuværende kontingent på 80 kr. pr. år. Her vil det også blive oplyst hvordan bestyrelsen ønsker kontingentet betalt.
I næste klubblad vedlægges årets turliste med oplysning og ture og hvem der er turleder og hvem der skal have tilmeldingerne.
Bestyrelsen håber at se rigtig mange af foreningens medlemmer på vore ture i 2020.

Referat fra Ålens generalforsamling den 26. november 2018.
Der var mødt 21 medlemmer op til generalforsamlingen, et meget fint fremmøde.

1. Valg af dirigent.
Som vanligt blev Niels Hou valgt til dirigent, hvilket han modtog med glæde.

Formandens beretning.
Endnu et år er gået endda et mærkeår med foreningens 40 års jubilæum. På bestyrelsesmødet i februar besluttede bestyrelsen, at der skulle være præmier på en del af vore fisketure i lighed med vores årlige præmietur. Ellers ingen festivitas. Bestyrelsen forsøgte igen i år med et besøg hos Kragh´s grejforretning, men der var for ringe tilslutning.

Årets fisketure:
Årets 8 fisketure er alle blevet afviklet, men enkelte har Ernst været nødsaget til af flytte på grund af vejrforholdene. Desværre blev præmieture på grund af flytning afviklet med kun 12 mand. Turen blev afviklet i tæt tåre, hvilket medførte en uheldig episode, hvor i var meget tæt på at blive sejlet ned af et andet skib. Episoden gav anledning til en del snak blandt de fremmødte.
En anden af vore ture fik op af dagen en kraftig vind måske kuling, således at turen måtte kortes af og de sejlede tidligere hjem. Ærgerligt men nødvendigt. På årets havture er der i alt fanget 1096 fisk. Det er ca. 300 færre fisk end på de 7 fisketure vi havde i 2017.
På vore fisketure i 2028 har der i alt været 35 af vore medlemmer med på havet. Efter min mening er det alt for få, når vi i år har været 81 medlemmer i foreningen. Det svarer til ca. 43% . Det er lidt bedre end sidste år, hvor procenten var på 40%. Alt i alt har vi haft mange gode ture i 2018, selv om vejrforholdene har drillet en del og måske givet anledning til lidt søsyge.

Foreningens blad:
Foreningens blad er i år udkommet med 3 numre. Redaktøren havde svært ved at finde stof til august nummeret hvorfor det i samråd med den øvrige bestyrelse blev stoppet.
Der var en lille notits på hjemmesiden vedrørende manglende blad.
I februarbladet opfordrede bestyrelsen vore medlemmer til at modtage bladet pr. mail. Det skulle ske ved henvendelse til Thomas Thorhauge som lovede at redigere bladet og sende det. Desværre blev det ikke den store succes med ca. 15 tilmeldte. Portoen stiger måske til 10 kr pr brev næste år, penge vi nemt kunne spare ved at sende bladene pr. mail.
Ernst og undertegnede har drøftet muligheden for at skære antallet af blade ned til 2 blade pr. år nemlig februar og november. Sagen blev drøftet på generalforsamlingen og vedtaget med stort flertal.

Hjemmesiden:
Jeg indrømmer at vores hjemmeside kunne have været bedre. Det vil jeg forsøge at gøre noget ved efter at vi har besluttet at skære antallet af blade ned til 2 pr. år.

Kontingent: Kontingentet er som det næsten altid har været 80 kr. pr. år. Det er det bestyrelsen igen vil foreslå gældende for 2019. Det må være forsvarlig med en kassebeholdning på kr.15.808,00 efter regnskabets godkendelse af revisorerne.
Opkrævning af kontingent sker i dag med flere muligheder.
Der sendes indbetalingskort ud til medlemmerne i februar sammen med bladet. Der kan også laves en overførsel direkte til foreningens konto i Nordea. Begge muligheder kan laves på computeren hvis man har hjemmebank. Endelig kan der betales direkte til kassereren.
Det foreslås, at generalforsamlingen drøfter forslaget hvilket den gjorde og foreslog at fremtidig kontingent betales ved overførsel til foreningens konto.

Fremtiden:
Næste års ture er planlagt og på plads. Det er Ernst der står for den opgave. Er der ønsker for Ålens fremtid er det med at komme frem med dem nu. Det vil være rart for bestyrelsen med inspiration i vores bestyrelsesarbejde.

Jeres formand mm.
Vedrørende mig selv er jeg ikke på valg i år, men alderen er ved at begynde at melde sig. Jeg er glad for og kan lide arbejdet i bestyrelsen, ellers var jeg nok ikke blevet der de sidste 40 år hvor jeg har været formand for foreningen. Den 16. 1979 blev jeg valgt til formand første gang og har været det lige siden.
Næste år er jeg på valg igen, så må vi se om helbredet og interessen er der og kan klare en periode mere. Men spørgsmålet er også, om Ålen kan være tjent med at have så "gammel en formand?" Men husk, når han går er der en del poster som skal besættes.

Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i det forgangne år.
Også en stor tak til Henning som ikke ønsker at være med i bestyrelsen mere. Tak for de mange år vi har været sammen i bestyrelsen.
Også en stor tak til Ernst for det store arbejde han gør med planlægning og afvikling af vore ture.
Også en stor tak til alle medlemmer der bakker op om foreningen og jer der har taget turen til Møldrup for at være sammen med os. TAK

2. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab:
Kasserer Niels Hou fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet viste et underskud på 1.202,00 kr. og en formue på i alt 15.808,00 kr.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

3. Behandling af indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag for til kontingent for 2019.
Bestyrelsens forslag til kontingent kr. 80,00 for 2019 blev godkendt.
Der var ikke indkommet yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen.

4. Valg til bestyrelsen, herunder valg af suppleant.
På valg var Ernst Baade, Henning Poulsen og Thomas Thorhauge.
Henning Poulsen ønskede ikke genvalg.
Thomas Thorhauge var fraværende, men det forventes at han fortsætter i bestyrelsen.
Det lykkedes ikke at finde nyt bestyrelsesmedlem til den ledige plads efter Henning Poulsen. Ligeledes mangler vi en suppleant.
Det er herefter op til bestyrelsen at få pladserne besat.

5. Valg af revisorer:
Der var genvalg til Henry Mathiasen og Jens Helsing.

6. Eventuel:
Der var ikke den store debat, at de fleste spørgsmål blev debatteret under
formandens beretning.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved øl, vand og kaffe med lækker rejemad og småkager.
Efter kaffen blev der trukket lod blandt de fisker som i løbet af år havde været med på en eller flere havture om et gavekort fra Krogh"s Grejforretning. Den heldige vinder blev Hans Troelsen, Skals. Tillykke Der var også en gave til hver af af de medlemmer som deltog i generalforsamlingen, nemlig en fin pirk og et forfang. En helt igennem dejlig aften. Tak.
- Dirigent Niels Hou

Næste blad bliver sendt til medlemmerne i februar 2019. Det vil indeholde en orienterig med alle vore havture mm. Samtidig vil der være en orientering om indbetaling af kontingent.


Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer med familie en rigtig god jul og et godt nytår. Bestyrelsen håber at se rigtig mange af jer på vore ture i 2019.
- Niels hou

Kontakt


Email: