Forside

Foreningskontakt

Havture m.m

Referat havture

Billeder

Sports og Havfiskerforeningen ÅlenReferat generalforsamlingen Ålen den 22. November 2021.Der var i alt mødt 13 medlemmer til generalforsamlingen lidt færre end normalt.

Første punkt på dagsordenen var:

Punkt 1. Valg af dirigent.
Som vanligt faldt valget som det plejer på Niels Hou som blev valgt enstemmigt. Dirigenten kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indkaldt. Her efter gik forsamlingen over tilPunkt 2. Formandens beretning.
Det er ved at være lang tid siden vi sidst var samlet til generalforsamling, da generalforsamlingen i 2020 blev aflyst på grund af corona. Det har været en en rigtig træls tid hvor der har været forsamlingsrestriktioner hvilket har forstyrret vores fisketure og andre arrangementer. Og det ser ud til at coronaen fortsætter.
Der er som nævnt gået 2 perioder. Derfor burde der jeg nok have lavet 2 beretninger, men der kommer kun 1.
Det er en beretning jeg er lidt ked af og beklemt ved at skulle holde.
Som i sikkert allerede ved bliver det den sidste beretning som formand for Ålen.
Om det bliver den sidste beretning for vores forening må vi se til længere henne i dagsordenen.
Coronaen har drillet os en hel del. Vores medlemstal er faldet drastisk. I 2020 faldt det til 62 betalende medlemmer og 2021 var der 34 betalende medlemmer. Et voldsomt fald som jeg tror skyldes Corona.
Vores medlemmer har været bange for at komme ud blandt andre og det er også gået ud over vores fisketure. Vi har haft flere aflyste ture, og det har været svært at samle medlemmerne til vore fisketure.
Vores udmærkede turleder Ernst har gjort en stor indsats sammen med vores skipper Anders. Tak for det. Det ville være rart hvis der kom flere medlemmer ind i foreningen som også ville med ud at fiske.
Det har gået rimeligt med fisketurene i 2021. Der blev fanget godt med fisk i forår og efterår medens sommeren ikke gav de store fangster. Ud af journalerne kan jeg se, at den største fisk der blev fanget var en torsk på 81,5 cm.
Jeg føler, at tiden er inde til at stoppe, alderen trykker, og det administrative arbejde er ikke så sjovt mere.
Men det er vemodigt at forlade en 45 år gammel forening som jeg var med til at starte og har været formand for i 44 år. Jeg vil savne alle jer gode fiskekammerater. Held og lykke i fremtiden. Tak.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.


Punkt 3. Kassererens fremlæggelse af regnskaber.

Foreningens revisorer fik til opgave at revidere regnskab for 2020 og 2021.
2020 regnskabet viste et underskud på 1392,28kr. og en formue på 13.879,01 kr.
2021 regnskabet viste et underskud på 2663,55 kr. og en formue på 11225,46 kr.
Begge regnskaber blev enstemmigt vedtaget.
Regnskaberne blev enstemmigt godkend af generalforsamlingen.Punkt 4. Behandling af indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent for 2022.

Der var ingen forslag til behandling. Bestyrelsen bad generalforsamlingen om tilladelse til at optage punkt 4 igen efter behandling af punkt 5. Valg til bestyrelse mm. Det blev enstemmigt vedtaget. Punkt 5. Valg til bestyrelse herunder valg af suppleanter. På valg er Niels Hou og Ernst Baade. Der er ikke andre i bestyrelsen. Niels ønsker ikke genvalg og det gør Ernst heller ikke. Der blev ikke fundet nye emner til bestyrelsen. Dvs. at der ikke er nogen til at styre foreningen fremover.Genoptagelse af punkt 4.

Der opstod en heftig debat i forsamlingen.
Der var et ønske om, at foreningen skulle lukkes ned nu hvor der ikke kunne findes medlemmer til bestyrelsen.
Kontoen i Nordea skulle lukke og overføres til en af de 2 gamle bestyrelsesmedlemmer Niels og Ernst. Foreningens kassebeholdning skulle herefter benyttes til fremtidige fiesketure for alle der tidligere har været medlem af foreningen.
Formanden kunne oplyse, at bestyrelsen havde bestilt 5 fisketure i Hirtshals ved Anders og at turene var fastsat til:
Fisketure 2022: 18. april, 23. maj, 11.juni, 1. oktober og 29. oktober.

Ernst og Niels har lovet at styre havturene med tilmelding og kontakt til Skipper. Det er vores plan at bruge en del af foreningens penge til tilskud til havturene eller og til præmier på turene eller begge dele. Administrationen af afviklingen af de 5 ture er det eneste vi vil foretage os sammen med ajourføring af hjemmesiden og udarbejde et regnskab for brug af pengene. Der vil ikke blive opkrævet kontingent, der vil ikke blive sendt blad ud. Den eneste kommunikation bliver via hjemmesiden. Dem der kan komme med på turene er alle gamle medlemmer af foreningen. Hvis der ikke er fyldt op kan venner og bekendte komme med til fuld pris.Eventuelt punkt 7:

Her var der en livlig debat og vores gamle forening om de mange ture , det gode kammeratskab, og de mange fisk vi havde fanget. Til sidst blev medlemmerne enige om at købe en gavekurv til hver af de 2 gamle bestyrelsesmedlemmer Ernst og Niels for lang og tro tjeneste. Det blev Busser der skulle sørge for det.

Herefter sluttede Ålens sidste generalforsamling.


Konklusion:

Sports og havfisker foreningen stopper og lukker pr. 22.11.2021.
De to gamle bestyrelsesmedlemmer afvikler foreningen.
Kontoen i Nordea lukkes så snart det er muligt.
Kontakt med gamle medlemmer sker kun på hjemmesidens som forsøges intakt lidt endnu.

Niels Hou Ernst Baade
Formand – Kasserer mm. Turleder


Kontakt


Email: